Installation ผลงานการติดตั้ง

ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าแรก ภาพผลงานการติดตั้ง โชว์รูมฮอนด้า

โชว์รูม ฮอนด้า แอร์ตู้ตั้งพื้น+ ชุดภายนอกแบบแยกส่วน                  งานเดินท่อภายใน piping


แอร์แบบตั้งพื้น (1)


แอร์แบบตั้งพื้น (2)


แอร์แบบตั้งพื้น (3)


แอร์แบบตั้งพื้น (4)


ชุดภายนอก (1)


ชุดภายนอก (2)